Marian Vasile : Craiovenii trebuie sa stie ! Daca nu au geamurile spalate oricand pot lua amenda.

0
100

Consilierii locali PNL Marian Vasile – preşedintele PNL Craiova, Cosmin Corâţu şi Teodor Sas, au sustinut o conferinta de presa la sediul PNL Dolj.

Presedintele PNL Craiova, Marian Vasile a adus in discutie punctul 26 de pe ordinea de zi a Consiliului Local Craiova . 

Punctul 26 a fost Regulamentului referitor la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii..

„Noi nu am fost de acord cu el in totalitate dar a trecut si cu ajutorul dumneavoastra craiovenii trebuie sa stie ca daca nu au geamurile spalate oricand pot lua amenda.

Daca nu au saculet de nisip in casa sau in curte pot lua amenda pe timpul iernii. Este un regulament facut pe genunchi.. in un alineat spune ca ai obligatia sa indepartezi zapada sau gheata de pe trotuar din fata proprietatii.. o faci si numai esti pasibil de sanctiune in schimb apare si alt aliniat care nu este cu sau si ai obligativitatea sa presari nisip sau material antiderapant.

Daca nu o faci esti pasibil de amenda. Deci practic toti cetatenii care stau la case si au un trotuar in fata proprietatii trebuie sa detina acest saculet de nisip.
Este un regulament mult prea stufos si practic poti sa iei amenda oricand si pentru orice.”a declarat Marian Vasile ..

Va prezentam regulamentul votat in sedinta Consiliului Local Craiova..

„Prin Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările uterioare, s-au stabilit obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi persoanelor fizice şi juridice pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora. Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, a operatorilor economici şi a altor persoane fizice şi juridice.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale s-au prevăzut în sarcina consiliilor locale, primarilor, instituţiilor publice şi ale persoanelor fizice şi juridice obligații și responsabilități care nu au fost cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 319/2009, printre care: să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public, să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces, să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi
zugrăvirea periodică a acestora, să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele
deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare,
potrivit normelor stabilite de consiliile locale.

ACTIVITĂŢI EDILITAR GOSPODĂREŞTI ȘI DE SALUBRIZARE
Art.3.(1).Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice și juridice au obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere, reparare şi curăţenie a clădirilor și a terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror altor spaţii utilizate de acestea.
(2).Persoanele fizice și juridice au obligația să asigure îngrijirea clădirilor și a terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, curților și împrejmuirilor, prin efectuarea de lucrări de reparații, curățare, spălare a geamurilor și a vitrinelor, a fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuire și zugrăvire periodică a acestora, inclusiv prin activități de dezinsecție și deratizare, să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, în piețe, parcuri și grădini, în celelalte locuri publice și să
mențină curățenia locurilor de parcare pe care le folosesc, precum şi în mijloacele de transport în comun.
(3).Persoanele fizice si juridice proprietari, chiriaşi ori deţinătorii legali au obligația să înlăture zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le dețin cu orice titlu și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, a zăpezii de pe acoperișuri precum și a sloiurilor de gheaţă (ţurţuri).
(4).Persoanele fizice si juridice au obligația de a deține containere speciale pentru   depozitarea molozului și a materialelor provenite din executarea lucrărilor de construcții și de a depozita corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale.
(5).Utilizatorii serviciilor de salubrizare (casnici – gospodării individuale și asociații de proprietari/locatari, agenți economici, instituții publice, alte persoane juridice – asociații, organizații, etc.) au obligaţia de a încheia contracte pentru prestarea serviciului de salubrizare.
(6).Operatorii de servicii de salubrizare au obligația de a încheia contracte de prestări servicii de salubrizare cu toți utilizatorii, precum și de a ridica deșeurile menajere/nemajenere.
În cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare, datorează taxă specială de salubrizare.
(7).Operatorul (serviciile de salubrizare) are (au) obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor recipiente standardizate (europubele de 120 l, 240 l sau saci speciali), separat pentru deşeuri menajere şi deşeuri reciclabile.
(8).Asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit reglementărilor legale, obligațiile ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor O.G. nr. 21/2002, modificată și completată și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților administrației publice locale.
(9).Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice,
agenţii economici şi cetăţenii au obligaţia să respecte normele privind condiţiile de acces şi de utilizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
(10).Organizatorii manifestărilor desfășurate în locuri publice au obligația, ca imediat după încheierea acestora să ia măsuri pentru asigurarea curăţeniei şi repararea eventualelor pagube produse.

Art.4.(1).Constituie contravenţie săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoane fizice și juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:
a).Neefectuarea de lucrări de întreținere, curățenie și reparare a clădirilor, a fațadelor locuințelor aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor fizice și/sau juridice și a altor construcții amplasate la frontul străzii prin lucrări de tencuire și zugrăvire periodică a acestora, prin efectuarea de lucrări de reparații, curățare, a anexelor acestora, curților, incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror altor spații utilizate de acestea și instalații aferente acestora, precum și întreținerea și curățarea terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor fizice și/sau juridice;
b).Nemontarea şi neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor, olanelor şi a geamurilor sparte, a firmelor uzate sau deteriorate;
c).Neînlaturarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le dețin cu orice titlu și de pe locurile de parcare pe care le au în folosința în baza unui titlu legal (închiriere, concesiune, etc.), a zăpezii de pe acoperișuri și a sloiurilor de gheaţă (ţurţuri) și depozitarea acestora în grămezi amplasate la marginea trotuarului, fără a împiedica circulația pietonală, precum și degajarea zăpezii sau a gheții pe partea carosabilă;
d).Nepresărarea de nisip, sare sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în faţa imobilelor şi curţilor acestora deţinute cu orice titlu, în caz de polei/gheață;
e).Neîmprejmuirea şi nesalubrizarea terenurilor deţinute cu orice titlu, a locurilor de depozitare, precum și a căilor de acces;
f).Neasigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţenie a locuinţelor individuale, blocurilor de locuinţe, anexe gospodăreşti, în jurul blocurilor de locuinţe ori în jurul spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, de către proprietari, reprezentanții acestora (asociații), chiriaşi ori deţinători legali;
g).Amenajarea de terase pentru alimentaţie publică pe suprafeţe mai mari decât cele aprobate prin Acordul de ocupare a domeniului public emis de Primăria Municipiului Craiova;
h).Deteriorarea băncilor, coşurilor de gunoi, indicatoarelor, panourilor de afişaj, locurilor de joacă pentru copii, chioșcurilor de agrement, precum şi a altor dotări de mobilier urban;
i).Împrejmuirea sau rezervarea unor suprafeţe aparţinând domeniului public/privat al Municipiului Craiova fără autorizare legală;
j).Neaducerea la starea iniţială a zonelor verzi afectate de lucrări edilitar gospodăreşti (gazonare, plantare de flori sau gard viu), de către cel (cei) autorizat(i) să efectueze lucrarea;
k).Folosirea echipamentelor de joacă de către persoane care nu se încadrează în limitele de vârstă și greutate indicate pe acestea și pe panourile de atenționare amplasate în perimetrul locurilor de joacă;
l).Necurățarea și neîntreținerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aflate în dreptul imobilelor deținute cu orice titlu;
m).Nerespectarea obligației de reparare, spălare a geamurilor și a vitrinelor, de înlocuire a celor sparte, de întreținere a firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le dețin cu orice titlu, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora;
n).Necurățarea și neîntreținerea trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice;
o).Deteriorarea sistemului rutier și pietonal proprietatea Municipiului Craiova de către autovehicule de tonaj (betoniere, camioane, etc.) și alte utilaje care deservesc șantierele de lucru indiferent de anvelopa îmbrăcămintei rutiere sau pietonale;
p).Neluarea de către Asociațiile de proprietari a măsurilor legale privind respectarea obligațiilor ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor O.G. nr. 21/2002, modificată și completată, precum și a prevederilor prezentului regulament;
q).Ocuparea abuzivă a spaţiilor situate în blocurile de locuinţe, ce constituie proprietate comună indiviză sau folosirea acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost prevăzute

 

(2).Constituie contravenţie săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoane fizice, persoane juridice și de către operatorii autorizați, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:
a).Neîncheierea contractelor pentru colectarea deşeurilor cu operatorii autorizaţi;
b).Neîncheierea contractelor pentru colectarea molozului și a materialelor provenite din renovări, demolări și lucrări de construire cu operatorii special autorizați;
c).Neridicarea deșeurilor menajere/nemenajere de către operatorii de servicii de salubrizare autorizați;
d).Depozitarea necorespunzatoare a reziduurilor menajere, industriale, agricole, precum și a materialelor refolosibile în alte locuri decât cele special amenajate sau autorizate de autoritățile administrației publice locale;
e).Abandonarea sau depozitarea deşeurilor pe spaţii verzi, căi publice sau în alte locaţii care aparţin domeniului public/privat al Municipiului Craiova;
f).Depozitarea deşeurilor periculoase în alte spaţii decât cele special destinate acestora, pentru a fi neutralizate în condiţii de siguranţă;
g).Utilizarea recipienţilor pentru colectarea deşeurilor reciclabile în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinaţi;
h).Desfiinţarea sau mutarea abuzivă a platformelor de gunoi care deservesc asociaţiile de locatari sau proprietari;
i).Neasigurarea curăţeniei şi igienei în imobilele şi incintele deţinute cu orice titlu prin activităţi de curățare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor legale stabilite de consiliile locale;
j).Amplasarea recipientelor de precolectare în alte locuri decât cele stabilite sau mutarea lor în locuri nepermise;
k).Neasigurarea sau obstrucţionarea căilor de acces a mijloacelor de transport pentru ridicarea deşeurilor;
l).Utilizarea coşurilor de gunoi stradal în alte scopuri decât depozitarea de către pietoni a deşeurilor de dimensiuni mici;
m).Neîncheierea contractelor pentru incinerarea deşeurilor spitaliceşti rezultate din activitatea sanitară de stat şi particulară, pentru unităţile sanitare;
n).Căutarea în recipientele pentru gunoi, deşeuri ori răsturnarea lor, împrăştierea gunoiului ori deşeurilor, în scopul recuperării unor resturi alimentare sau de orice altă natură;
o).Împiedicarea realizării operaţiilor de spălare, stropire sau măturare a căilor publice;
p).Nerespectarea măsurilor stabilite de lege și de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în localități;
q).Neîntocmirea graficelor cu frecvenţă de colectare a deşeurilor menajere, neavizarea lor de către organele în drept, neînştiinţarea Compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova asupra modificărilor ce intervin în graficele de colectare a reziduurilor, precum și nerespectarea de către operator a graficelor de colectare a deşeurilor;
r).Neasigurarea recipientelor pentru precolectarea deşeurilor municipale;
s).Întreţinerea necorespunzătoare a mijloacelor de transport a deşeurilor, de către operator, nerespectarea perioadelor de spălare şi igienizare a benelor şi containerelor;
ș).Transportul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări altfel decât în containerele în care s-a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii;
t).Necolectarea întregii cantităţi de deşeuri de la punctele de colectare;
ț).Neefectuarea curăţeniei străzilor, parcurilor şi a altor zone publice de către operatorul de serviciu public autorizat pentru efectuarea acestor lucrări;
u).Neasigurarea manipulării corespunzătoare a pubelelor şi a coşurilor de gunoi stradale precum şi a celor amplasate pe zona verde, de către personalul operatorului serviciului public pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora;
v).Netransportarea în aceeaşi zi a deşeurilor vegetale în urma amenajării şi întreţinerii spaţiilor verzi, precum şi neefectuarea salubrizării stradale, inclusiv golirea coşurilor de gunoi amplasate pe străzi şi spaţii verzi;
w).Necurăţarea locurilor de amplasare a recipientelor de precolectare a deşeurilor sau a platformelor de gunoi ce deservesc asociaţiile de proprietari/locatari, după golirea acestora.

 

(3).Constituie contravenţie săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoane fizice și juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:
a).Nepermiterea accesului persoanelor cu atribuții de control și verificare/constatare, precum și a personalului tehnic autorizat la rețelele de utilități/instalații, precum și la aparatele de măsură şi control în scopul citirii, înregistrării sau efectuării lucrărilor de revizie/reparație/intervenție;
b).Folosirea apei din cişmele, puţuri, fântâni publice şi bazinele fântânilor arteziene pentru spălarea maşinilor şi altor materiale, indiferent de natura acestora;
c).Deteriorarea fântânilor cu picior şi a cişmelelor de băut apă;
d).Deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public/prival al Municipiului Craiova;
e).Deversarea în apele de suprafață sau subterane de ape uzate, fecaloid menajere;
f).Poluarea apelor de suprafață prin spălarea de obiecte, produse, ambalaje, materiale;
g).Aruncarea sau depozitarea pe maluri, în albiile râurilor, apelor de suprafață, lacurilor a deșeurilor de orice fel;
h).Deversarea din vidanje în rețelele de apă și canalizare aparținând Municipiului Craiova, fără autorizare legală.

 

(4).Constituie contravenţie săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte de către persoane fizice și juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:
a).Neafişarea la loc vizibil a numărului imobilului, blocului şi scării de către proprietar ori, după caz, de către asociaţiile de locatari/proprietari;
b).Refuzul proprietarilor/locatarilor și/sau al reprezentanților asociațiilor de proprietari de a permite accesul personalului instituțiilor cu atribuții de control, verificare și sancționare, precum și a personalului autorizat la instalaţiile interioare aflate in incinta clădirilor de locuințe colective;
c).Aruncarea pe domeniul public sau privat al Municipiului Craiova a ambalajelor, a deşeurilor şi a gunoaielor de orice fel (hârtii, pliante, peturi, resturi de ţigări, gumă de mestecat, seminţe ori coji ale acestora etc.);
d).Scrierea şi desenarea pe clădirile, gardurile, stâlpii electrici, mobilierul urban, monumentele şi statuile aflate în proprietatea municipiului Craiova;
e).Montarea suporţilor de uscat rufe în afara balcoanelor sau pe domeniul public/privat al municipiului Craiova;
f).Utilizarea domeniului public/privat al municipiului Craiova pentru diferite activităţi gospodăreşti sau pentru repararea şi spălarea autovehiculelor, utilajelor sau a altor bunuri;
g).Aruncarea ori depozitarea pe domeniul public/privat al municipiului Craiova, inclusiv în zona platformelor de gunoi care deservesc asociaţiile de proprietari sau locatari, a materialelor de construcţii, inclusiv depozitarea de nisip, pietriș, pamânt, a resturilor provenite din demolări, din activităţi de construire, reparare sau curăţire şi igienizare a clădirilor, fără autorizare legală;
h).Nedeținerea de containere speciale pentru depozitarea molozului și a materialelor provenite din executarea de lucrări de construcție, precum și depozitarea în incinta proprietăților a molozului și a deșeurilor menajere/nemenajere, în afara containerelor speciale cu această destinație;
i).Neefectuarea de către organizatorii manifestărilor organizate în locuri publice, imediat după încheierea acestora a curăţeniei şi reparării eventualelor pagube produse.”

Continuarea este aici

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here