Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Craiova din data 29.07.2021

0
142

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 29.07.2021, ora 10,00, în sediul Primăriei Municipiului Craiova din strada Târgului, nr. 26 – Centrul Multifuncțional .

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.5892/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.07.2021, ora 10,00

Completare punctul 7

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august-octombrie 2021
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în calitate de „consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene”, la nivelul municipiului Craiova, în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova aferentă semestrului I/2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii aferentă semestrului I/2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al municipiului Craiova aferentă semestrului I/2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului I/2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2021
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare al dnei. Nicolăiță Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Sport Club Municipal Craiova.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii
Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparţin domeniului public și privat al municipiului Craiova
Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea dnei.Golumbeanu Constanţa,  asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Recunoştinţei, nr.14 bis
Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C Salubritate Craiova S.R.L, tarifele pentru activităţile conexe şi diverse, altele decât cele pentru activităţile delegate, desfășurate de S.C.Salubritate Craiova S.R.L.
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.432/2017 privind punerea la dispoziţia S.C. Compania de Apă „Olteni” S.A., a terenurilor aferente investiţiilor din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ”, în perioada  2014-2020
Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., a unor terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova
Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. asupra unui bun care aparţine domeniului public al municipiului Craiova
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de panouri publicitare
Proiect de hotărâre privind modificarea  contractului de concesiune nr.46/13.05.1994 încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi Direcţia de Telecomunicaţii Dolj
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1/01.07.2017 încheiat între Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” şi S.C. EMARAL PROD S.R.L.
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.3803/15.08.2007 şi nr.3804/15.08.2007 încheiate între Liceul Energetic şi S.C. NADCOM SAT S.R.L., respectiv S.C.GPV GRUP S.R.L.
Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.37420/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Florincescu – Gheorghe Ion, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Florincescu – Gheorghe Ion
Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare nr.1/30.03.2021 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” și S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru punerea în funcțiune a 9 stații de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova
Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2021
Întrebări și interpelări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here